กมว.เผยเตรียมเพิ่มมาตรฐานครูใหม่

มาตรฐานครูใหม่

เน้นย้ำเปลี่ยนให้ก้าวหน้ารับแนวนโยบายผลิตครู 4 ปี ยืนกรานไม่กระทบหลักสูตร 5 ปี รศ.ดร.เอกชัย กี่สุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการคุรุสภาได้มีความเห็นชอบปรับแก้ไขรายละเอียดมาตรฐานวิชาชีพครู ตาม พ.ร.บ.สภาครูกับบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2556 ในส่วนของมาตรฐานความรู้ความเข้าใจ พร้อมกับความเชี่ยวชาญวิชาชีพ หมวด ก มาตรฐานความรู้ความเข้าใจ 11 เรื่อง ให้เหลือ 4 เกณฑ์ ประกอบด้วย ค่านิยมพร้อมกับคุณลักษณะความเป็นครู ความรู้ความเข้าใจกับศาสตร์การสอน การปฏิบัติการในหน้าที่คุณครูพร้อมด้วยความ สัมพันธ์กับผู้ปกครองพร้อมด้วยชุมชนนั้น

การปรับแก้ปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามที่ภาครัฐเสริมให้เกิดหลักสูตรการผลิตอาจารย์ 4 ปี รวมทั้งให้เป็นไปตามช่วง โดยเหตุนั้น วิธีการต่อจากนี้จะรีบเร่งปฏิบัติการปรับแก้ไขในประกาศคุรุสภา เรื่องการรับรองปริญญากับประกาศ นียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ คิดว่าจะจัดทำข้อห้ามมาตรฐานวิชาชีพแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.นี้ ประธาน กมว. บอกต่อไปว่า มาตรฐานวิชาชีพ ดังกล่าวข้างต้นเป็นเหมือนแผนที่ให้สถาบันผลิตครูนำไปใช้ในการทำงานเรียนการสอนทั้งหลักสูตรการผลิตครู 4 ปี พร้อมทั้ง 5 ปี ทั้งใช้ไตร่ตรองร่วมกับมาตรฐานกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ถึงแม้กฏเกณฑ์วิชาชีพเดิมจะเขียนไว้หมด แต่บางข้อไม่ทันยุคสมัย เราไม่ได้ปรับอะไรมาก เพียงแต่มาจัดกลุ่มความเป็นคุณครูให้ชัดเจนพร้อมกับเป็นสากลเพิ่มมากขึ้น

ตอนนี้นโยบายรัฐบาลกำลังเสริมให้เกิดการกำเนิดครูหลักสูตร 4 ปี อีกทั้งใน พ.ร.บ.สภาครูพร้อมกับบุคลากรทางการศึกษา 2556 ก็ไม่ได้บอกว่าให้เรียนครูหลักสูตร 5 ปี แต่บ่งชี้ว่าจะต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาและลงมืออบรมสั่งสอน 1 ปี เพราะฉะนั้น สถาบันใดยังผลิตหลักสูตรครู 5 ปีอยู่ก็ทำได้ แต่ทั้งหลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี จะต้องยึดกฏเกณฑ์วิชาชีพครูใหม่นี้ด้วย รศ.ดร.เอกชัยพูดอีกว่า เท่าที่รับรู้ตอนนี้มหาวิทยาลัย 17 แห่ง พร้อมด้วยกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ได้เดินหน้าหลักสูตรครู 4 ปีใกล้เสร็จแล้ว กับคาดไว้ว่าจะเริ่มรับนักเรียนได้ในปีการศึกษา 2562

ทั้งนี้ทั้งนั้นยืนกรานว่าการปรับหลักสูตรการผลิตครูหลักสูตร 4 ปีไม่ได้ส่งผลพวงต่อเด็กที่เรียนหลักสูตรครู 5 ปี ด้วยเหตุว่าเมื่อเด็กทั้งสองกลุ่มจบการศึกษา จะได้รับเงินเดือนที่ไม่เหมือนกันชัดแจ้ง พร้อมด้วยโดยส่วนตัวคิดว่าผู้ที่เรียนหลักสูตรครู 5 ปี ภายภาคหน้ามหาวิทยาลัยอาจจะจัดแจงทำหลักสูตรให้เรียนอีก 1 ปี แล้วได้รับวุฒิปริญญาโทก็ได้ อาทิเช่น เด็กจะศึกษาเป็นผู้สอนวิทยาศาสตร์ก็ให้เรียนต่อการสอนสั่งวิทยาศาสตร์เชิงลึก พอให้ได้วุฒิปริญญาโทไปเลย