คุรุสภาประกาศ เตรียมหนุน เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

คุรุสภาประกาศ เตรียมหนุน เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

คุรุสภาประกาศวิธีการการผลักดัน อนุเคราะห์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูพร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการศึกษาทางวิชาชีพ (PLC) ประจำปี 2561 ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ทำงานการในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา พูดว่า การปรับปรุงผู้สอนพร้อมกับบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบผล ต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิชาชีพที่มุ่งให้คุณครู ผู้บริหาร นักการศึกษา พร้อมกับผู้ที่เกี่ยวโยง ร่วมแรงร่วมใจรวมพลังกันพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องพร้อมด้วยซ้ำๆ ในรูปแบบ “ชุมชนแห่งการเรียนทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)”

เพราะฉะนั้น ในปี 2561 คุรุสภา ในฐานะองค์กรวิชาชีพ ได้ทราบพร้อมด้วยเห็นความสำคัญของการปรับปรุงวิชาชีพครูที่มีความสามารถ โดยมุ่งพัฒนาอาจารย์พร้อมกับบุคลากรทางการหาความรู้ให้มีการพัฒนาตนเองพร้อมด้วยวิชาชีพอย่างบ่อยๆ

เป็นการปรับปรุงที่เน้นให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันทำความเข้าใจพร้อมทั้งสามารถจัดการทำความเข้าใจเพื่อนักเรียน พร้อมทั้งการบริหารที่เน้นสถานศึกษา อิงพื้นที่การกระทำบนฐานงานจริง จึงได้กำหนดรูปแบบการช่วยเหลือ ช่วยเหลือเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูพร้อมกับบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการศึกษาเล่าเรียนทางวิชาชีพ (PLC) ประจำปี 2561 โดยการจัดแบ่งเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพให้แก่เครือข่ายฯ กิจกรรมในการพัฒนาวิชาชีพ อาจจัดกิจกรรมลักษณใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 1) กิจกรรมทางวิชาชีพที่กลุ่มครู ผู้บริหาร นักการศึกษา กับผู้ที่เกี่ยวข้องหาแผนการหรือข้อกติการ่วมกัน

ซึ่งมีเป้าประสงค์มุ่งปรับปรุง พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา พร้อมทั้ง 2) กิจกรรมที่ร่วมกันศึกษารูปแบบประสิทธิผลของสมาชิกหรือของมืออาชีพ (Best Practices) นำมาเป็นองค์ความรู้ในการปรับปรุงต่อยอดในแนวทางการการศึกษาค้นคว้าในชั้นเรียนหรือการนำชิ้นงานนวัตกรรมสถานที่เรียนที่ผ่านการคัด