แผนการศึกษาใหม่ เตรียมเพิ่มเป็น 12.5 ปี

แผนการศึกษาใหม่ เตรียมเพิ่มเป็น 12.5 ปี

แผนการศึกษาใหม่ เตรียมเพิ่มเป็น 12.5 ปี หรือราวระดับชั้นม. 6จากปัจจุบันนี้อยู่ที่ 9.52ปี หรือประมาณระดับชั้น ม.3 “ชัยพฤกษ์” บอกข้อมูลระหว่างปีการศึกษา 58-60 ปีการศึกษาเฉลี่ย ของประชากรไทย มีโอกาสสูงขึ้น กทม. เป็นอันดับ1การศึกษาค่าเฉลี่ยสูง ระหว่างที่ แม่ฮ่องสอน ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดในประเทศ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) กล่าวว่า ตามที่แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 -2579 ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาในระยะ 20 ปี ไว้ 5 ด้าน 53 ตัวชี้วัด ซึ่ง สกศ.ได้ กระทำติดตามกับวัดผลการจัดการศึกษารายจังหวัดระยะแรก

โดยประมวลผลระหว่าง ปี 2558 กับ 2559 จำนวน 2 ด้าน รวม 11 ตัวชี้วัด ในโรงเรียนทุกสังกัด เพื่อที่จะรู้ถึงพัฒนาการศึกษาไทยรายจังหวัด พร้อมกับทีมนักวิชาการ สกศ. ได้ค้นพบข้อมูลที่น่ารู้ คือ ระหว่างปีการศึกษา 2558 – 2560 ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย เพราะเป็นดัชนีชี้วัดตัวหนึ่งในด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ได้เห็น มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยปีการศึกษาเฉลี่ยระดับประเทศในกลุ่มอายุ 15 – 59 ปี ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ 9.52 ปี หรือ เทียบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ชั้น ม.3 ปี 2559 เท่ากับ 9.40 ปี พร้อมทั้ง ปี 2558 เท่ากับ 9.33 ปี โดยจังหวัดที่มีปีการศึกษาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร เท่ากับ 11.57 ปี ขณะ แม่ฮ่องสอน ปีการศึกษาเฉลี่ยต่ำที่สุดในประเทศ เท่ากับ 6.58 ปี เทียบได้กับระดับประถมศึกษา

เช่นนี้ ในการสัมมนาติดตามความก้าวหน้าการปกครองยกอันดับความถนัดในการชิงดีชิงเด่นของประเทศ ซึ่งมีนพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธาน ขณะเร็วๆ นี้ รมช.ศธ. ได้มอบหมายให้ให้หน่วยงานในสังกัด ศธ.เพิ่มเรื่องจำนวนปีที่คนไทยได้รับการศึกษาเฉลี่ยเป็นอีกความมุ่งหมายหนึ่งในการตาม ซึ่งในจุดมุ่งหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ คือ หนุนให้มีจำนวน ปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 12.5 ปี ในปี 2579 “ครั้นเมื่อเทียบกับความแตกต่างปีการศึกษาเฉลี่ย 3 ปี ระหว่างปี 2558 – 2560 พบว่า ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยปี 2560 มีทั้งสิ้น 60 จังหวัดที่มีปีการศึกษาเฉลี่ยสูงขึ้น พร้อมทั้งมีเพียง 16 จังหวัดที่มีปีการศึกษาเฉลี่ยลดลง เป็นต้นว่า กาญจนบุรี ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช น่าน ปทุมธานี ภูเก็ต แม่ฮ่องสอน ราชบุรี ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยอุดรธานี ขณะ สมุทปราการ เป็นจังหวัดเดียว ที่มีปีการศึกษาเฉลี่ยเท่าเดิมคือ 10.49 ปี ”เลขาฯ สกศ. พูด