Day: January 25, 2018

รมช.ศธ. ชี้ ไทยขาดกำลังคนด้านเทคโนฯ อย่างมาก

รมช.ศธ. ชี้ ไทยขาดกำลังคนด้านเทคโนฯ อย่างมาก

รมช.ศธ. ชี้ ไทยขาดกำลังคนด้านเทคโนฯ อย่างมาก จากเหตุสำนักงานคณะกรรมการความเจริญเศรษฐกิจพร้อมกับสังคมแห่งชาติ ส่งด่วนที่สุดถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประเด็น ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับแผนขยายประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษาเพื่อที่จะรองรับการแปรผันของบริบทโลก (ทุนขยายอาจารย์) พ.ศ. 2561 – 2580 โดยบอกว่ากรณีการส่งเสริมงบประมาณให้อุดมศึกษา ให้ดูแลสาขาที่ไม่มีงานทำ/ไม่ตรงความมุ่งหวัง การลดเงินอุดหนุนหรือไม่ให้ เป็นเหตุให้เกิดกระแสติชม