Day: March 22, 2018

แผนการศึกษาใหม่ เตรียมเพิ่มเป็น 12.5 ปี

แผนการศึกษาใหม่ เตรียมเพิ่มเป็น 12.5 ปี

แผนการศึกษาใหม่ เตรียมเพิ่มเป็น 12.5 ปี หรือราวระดับชั้นม. 6จากปัจจุบันนี้อยู่ที่ 9.52ปี หรือประมาณระดับชั้น ม.3 “ชัยพฤกษ์” บอกข้อมูลระหว่างปีการศึกษา 58-60 ปีการศึกษาเฉลี่ย ของประชากรไทย มีโอกาสสูงขึ้น กทม. เป็นอันดับ1การศึกษาค่าเฉลี่ยสูง ระหว่างที่ แม่ฮ่องสอน ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดในประเทศ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) กล่าวว่า ตามที่แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 -2579 ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาในระยะ 20 ปี ไว้ 5 ด้าน 53 ตัวชี้วัด ซึ่ง สกศ.ได้ กระทำติดตามกับวัดผลการจัดการศึกษารายจังหวัดระยะแรก